ایالت نیویورک آمریکا

ایالت نیویورک از جمله مشهورترین ایالات کشور آمریکا می باشد که در شمال شرقی آمریکا قرار دارد. به طور کلی کشور آمریکا از ۵۰ ایالت تشکیل گردیده است، ایالت نیویورک از لحاظ وسعت بیست و هفتمین و از لحاظ جمعیت چهارمین ایالت در بین ۵۰ ایالت آمریکا است. شهر آلبانی به عنوان مرکز ایالت نیویورک […]