اسم برچسب: آمریکا

ایالت نیویورک از جمله مشهورترین ایالات کشور آمریکا می باشد که در شمال شرقی